Yajima Maimi

  1992년 2월 7일 사이타마
  그룹 C-UTE 리더
  취미: 비즈마스코트만들기, 편지쓰기

 

Airi Suzuki

 1994년 4월 12일 지바현

  그룹 C-UTE 멤버

  부모님이 골프선수

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posted by Gravia interview interview 2011


티스토리 툴바